تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

نام مقاله :مقاله 2
از نقطه نظر ما استراتژی چیزی فراتر یک برنامه مدون است. بلکه زنجیره ای از اقدامات می باشد که موجب برتری در ارائه خدمات و محصولات نسبت به رقبا می گردد. همچنین اسراتژی عبارتست از دانش تخصیص منابعی که با محدودیت آن ها مواجه هستیم.