تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

فرایند برنامه ریزی استراتژیک

بسیاری از شرکت ها با محیط کسب و کار پیچیده و عدم قطعیت مواجه هستند. فرصت ها و تهدیدهایی که در روندهای اقتصاد کلان و خرد وجود دارد، هنگامی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، در کنار درک صحیح و عمیق از منابع و قابلیت های سازمان میتوانند منتهی به استراتژی هایی قدرتمند و اثربخش شوند.

شرکت ها کمک کند تا استراتژی هایی بلندمدت، مستحکم و مبتنی بر سناریو توسعه دهند که منجر به کسب عملکرد مطلوب گردند. متخصصین ما با بهره گیری از دانش و تجربه گسترده خود به سازمان ها کمک می کنند تا کلیه جوانب کلیدی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های شان تحت پوشش قرار گیرد

 • چشم انداز، ماموریت، و ارزش های اساسی سازمان به خوبی تعریف گردد
 • تحلیل محیط داخلی سازمان صورت گیرد که تعیین کننده قابلیت ها، تمرکز بازار و جایگاه رقابتی، و آناتومی عملکردی می باشد که منجر به عملکرد مطلوب سازمان می گردد
 • تحلیل محیط خارجی صورت گیرد که مشخص کننده روندهای سیاسی و اقتصادی، صنعت و عوامل رقابتی، و محرک های اصلی ارزش آفرین برای مشتریان است. و فرصت های کسب و کار جذاب و نوآورانه در بازارهای آتی، شناسایی می گردد
 • اولویت های فعلی و آینده مشتریان هدف، شناسایی گردند
 • نقاط قوت و ضعف سازمان نسبت به رقبا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشخص شود کدامیک از عناصر چرخه ارزش باید تامین شده و کدامیک باید توسط خود سازمان تولید شوند
 • تحلیل های مبتنی برسناریو، که بر اساس تحلیل بازار به شناسایی مجموعه محدودی از سناریوهای آینده بازار می پردازد
 • استراتژی هایی تدوین شوند که فراهم کننده مقصد استراتژیک موردانتظار برای آینده سازمان بوده و دربرگیرنده فرصت های بازار، قابلیت های داخلی و عملکرد مالی آتی سازمان می باشد
 • انتظارات ذینفعان مشخص شده و اهداف کسب و کار به طور شفاف تعیین شوند
 • طرح ها، برنامه ها و اقداماتی برای اجرای استراتژی مهیا گردد
 • ساختار های سازمانی، فرایندهای کسب و کار، سیستم های کنترل و اطلاعات، به گونه ای توسعه یابند که پشتیبان فعالیت های کسب و کار باشند
 • منابع برای توسعه قابلیت های اصلی و مهم تخصیص یابد
 • برای رخدادهای احتمالی و تغییرات محیطی برنامه ریزی شده و در صورت وقوع عکس العمل مناسب
 • عملکرد پایش گردد
 • یک مدل کسب و کار مناسب توسعه یابد تا از این طریق سازمان به لحاظ سودآوری از دیگر رقبا
 • همسویی سازمانی ایجاد شود که استراتژی را به عمل ترجمه می کند، و یک نقشه مسیر سطح بالا برای فرایندهای سازمانی فراهم می کند