تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

استراتژی های رشد

سازمان شما بسیار تلاش می کند که یک استراتژی اثربخش تدوین کند که نوید دهنده نتایج جهشی و چشمگیر در سودآوری، بهرهدستیابی به رشدی سودآور و پایدار از جمله اهداف مشترک و مورد انتظار هر شرکتی است. از طرف دیگر بررسی و پیمایش شرکت های بزرگ مشاوره در دنیا همانند مکنزی، بین اندکمپانی و اکسنچر نشان می دهد که شرکت هایی که می خواهند بقای کسب و کارشان را تضمین کنند، رشد یک الزام است و نه انتخاب؛ در تمامی شرایط اقتصادی متفاوت، کسب و کارهای موفق بر روی برنامه های رشد سودآوری سرمایه گذاری کرده اند. اما با توجه به اشباع فزاینده بازارها و محدودشدن انعطاف پذیری قیمت ها به علت وجود محصولات کم هزینه رقبا، دستیابی به رشد یک معادله پیچیده و دشوار است.

در برخی مواقع مسیر رشد ارگانیک است؛ بدین معنی که فرایند توسعه کسب و کارهای شرکت از طریق افزایش خروجی محصول یا فروش شرکت حاصل می گردد. در این شرایط ما به مشتریان کمک می کنیم تا استراتژی های رشد خود را از طریق ترکیبی از موارد ذیل حاصل کنند:

  • معرفی محصولات و خدمات جدید
  • ورود به بخش های مشتریان جدید
  • نفوذ به حوزه های جغرافیایی جدید

ما به مشتریان کمک می کنیم تا برای تبدیل فرصت های رشد به درآمدزایی، سهم بازار و مزیت رقابتی، بهترین روش را انتخاب و اجراء کنند.

در برخی نمونه ها نیز رویکرد غیرارگانیک برای رشد مناسب تر است؛ برای چنین کسب و کارهایی ما به مشتریان کمک می کنیم تا پورتفولیو کسب و کارشان را تجدید ساختار دهند. ما از طریق رویکرد هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا یک فرایند جدید ارزیابی همه جانبه وضعیت مالی، تجاری، بازرگانی و حقوقی برای اتخاذ تصمیمات شرکت ها ایجاد کرده ایم. با استفاده از این روش، مدلسازی سریع سود به منظور اتخاذ اقدامات مناسب در جهت بهینه سازی آن، امکان پذیر می گردد.