تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

کارت امتیازی متوازن

سازمان شما بسیار تلاش می کند که یک استراتژی اثربخش تدوین کند که نوید دهنده نتایج جهشی و چشمگیر در سودآوری، بهره وری، کارایی، افزایش سهم بازار یا بهبود نتایج عملکردی است. این استراتژی که توسط تیم رهبری سازمان توسعه پیدا می کند بر اساس مجموعه ای پیچیده و پیشرفته ای از تحلیل های بازار و مدل های شبیه سازی ایجاد می گردد. نهایتا مدیریت ارشد، برنامه استراتژیک را تصویب کرده و برای فراهم کردن کلیه منابع لازم توافق می کند. اما با توجه به اینکه سازمان شما با یک استراتژی جدید مواجه است، آیا می تواند این استراتژی را اجراء کند و در عمل به فعالیت های روزانه کارکنان، عملیات ها و تکنولوژی ها متصل کند؟

90% سازمان ها در اجرای استراتژی شکست می خورند؛ زیرا آنها فاقد یک سیستم جامع و منسجم برای مدیریت کردن فرایند اجرای استراتژی می باشند. 10% دیگر سازمان هایی هستند که با ایجاد یک سیستم مدیریت استراتژیک، به یک مزیت رقابتی پایدار دست پیدا می کنند. در حقیقت، مشکل اصلی که بسیاری از سازمان ها با آن مواجه هستند، تدوین استراتژی های نوآورانه نیست، بلکه اجرای مناسب استراتژی است.

گروه ناب اعتقاد دارد که برای اجراء و محقق کردن استراتژی، سازمان باید سه فعالیت انجام دهد: ترجمه استراتژی از حرف به عمل، همسوسازی منابع با استراتژی، و متصل کردن استراتژی به عملیات. ما اعتقاد داریم که توصیف و تشریح استراتژی سازمان و سپس ایجاد یک سیستم مدیریت عملکرد بخش ضروری از فرایند مدیریت استراتژیک است که از طریق رویکرد کارت امتیازی متوازن امکان پذیر می گردد. کارت امتیازی متوازن، مدیریت را از دید عملکرد تعریف نموده و ارزیابی می کند که آیا مدیریت در مسیر دستیابی به نتایج مطلوب قرار دارد یا خیر. کارت امتیازی متوازن بیانیه های ماموریت و چشم انداز را به مجموعه جامعی از اهداف و سنجه های عملکردی ترجمه می کند که می توان آن ها را از لحاظ کمی اندازه گیری و ارزیابی نمود. این سنجه ها عموما شامل منظرهای عملکردی ذیل می باشند:

 • سنجه های عملکرد مالی (درآمدها، عایدی ها، بازگشت سرمایه، جریان نقدی)
 • سنجه های عملکرد ارزش مشتری (سهم بازار، سنجه های رضایت مشتری، وفاداری مشتری)
 • سنجه های عملکرد فرایندهای داخلی کسب و کار (نرخ های بهره وری، سنجه های کیفیت، سنجه های زمانی)
 • سنجه های عملکرد رشد و یادگیری (درصد درآمد حاصل از محصولات جدید، پیشنهادات کارکنان، نرخ شاخص بهبودسیستم ها و اطلاعات)

هداف بکارگیری کارت امتیازی متوازن در سازمان ها عبارتند از:

 • شفاف سازی (تشریح) یا ترجمه استراتژی کسب و کار
 • اتصال اهداف استراتژیک به اهداف کمی بلندمدت و بودجه سالانه
 • کنترل بازخورد عناصر کلیدی استراتژی کسب و کار
 • تلفیق اهداف استراتژیک با فرایندهای تخصیص منابع
 • مقایسه عملکرد واحدهایی که در مکان های مختلف جغرافیایی قرار دارند
 • افزایش میزان شناخت و آگاهی از چشم انداز و استراتژی شرکت در سراسر سازمان
مشاورین گروه ناب با کسب دانش و تجربه طراحی و استقرار کارت امتیازی متوازن، خدمات ذیل را به سازمان های ایرانی ارائه می کند:
 • ارزیابی آمادگی سازمان جهت اجرای استراتژی: درک و شناخت سریع قابلیت و آمادگی سازمان برای اجرای اثربخش برنامه استراتژیک سازمان، و تعیین اینکه چه مهارت ها، فرایندها و ابزارهای دیگری برای اجرای برنامه استراتژیک موردنیاز است
 • توسعه و طراحی نقشه استراتژی: توسعه یک نقشه سطح بالا از اهداف استراتژیک سازمان با هدف ایجاد یک نقشه مسیر جامع و ابزار ارتباطی برای کلیه ذینفعان
 • توسعه و طراحی کارت امتیازی متوازن: ایجاد یک ابزار مدیریتی مبتنی بر معیارها و سنجه های عملکردی جهت عملیاتی ساختن اهداف استراتژیک و متمرکز ساختن کل سازمان بر اجرای اثربخش برنامه استراتژیک
 • همسوسازی واحدهای کسب و کار با استراتژی سازمان: همسوسازی استراتژی واحدهای کسب و کار، واحدهای پشتیبانی و کارکنان با استراتژی سازمان از طریق توسعه و جاری سازی نقشه های استراتژی و کارت های امتیازی متوازن