تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

همسویی سازمان با استراتژی

یک شرکت برای اینکه از منافع کامل یک سازمان چند وظیفه ای و چند کسب و کاری بهره مند شود باید استراتژی خود را با استراتژی واحدهای کسب و کار و وظیفه ای همسو کند. کلیه کارکنان باید استراتژی را درک کرده و شرکت را برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی بسیج کنند.علاوه بر همسویی واحدهای سازمان، سیستم ها، ساختار، منابع انسانی و فرآیندهای مدیریتی نیز باید درجهت استراتژی همسو شوند. به عنوان نمونه، هزینه های پشتیبانی و حقوق و دستمزد، در صورتی توجیه دارد که با همسوسازی تمامی واحدهای مختلف زیر نظر آنها، بتوان منبع جدیدی را برای ارزش آفرینی در سازمان ایجاد کرد.

سازمان ها در طی فرایند همسوسازی باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهند:

  • چگونه از جهت گیری یکسان و همراستای واحدهای سازمانی اطمینان حاصل کنیم؟ (همسویی واحدهای کسب و کار)
  • چگونه واحدهای پشتیبانی را با استراتژی های واحدهای کسب و کار و شرکت همسو کنیم؟ (همسوسازی واحدهای پشتیبانی)
  • چگونه کارکنان را برای اجرای اثربخش استراتژی برانگیزیم (همسوسازی کارکنان)

فلسفه مدیریتی ما استراتژی سازمان را به مجموعه ای از اهداف بلندمدت، سنجه ها، اهداف کمی، و اقدامات ابتکاری ترجمه کرده و سازمان را با آن ها همسو می سازد. تحقیقات نشان داده است 70 درصد از سازمان هایی که از یک فرایند رسمی برای مدیریت و اجرای استراتژی بهره می گیرند، نسبت به گروه سازمان های همسان خود به عملکرد مطلوب تری دست پیدا کرده اند. برای اجرای استراتژی باید یک سیستم جامع و یکپارچه مدیریتی ایجاد نمود، و آن به طور صحیح مورد استفاده قرار داد.

گروه ناب به سازمان شما کمک می کند تا استراتژِی سطح بالای خود را تسری داده و اطمینان حاصل کنید که ترکیبی صحیح از داشبوردها و کارت های امتیازی در کنار تکنولوژی های فناوری اطلاعات و هوشمندی کسب و کار، سیستم های اندازه گیری، و گزارش گیری انتخاب شده اند. نتیجه این اقدامات این خواهد بود که تمامی کارکنان در سراسر سازمان اهداف مشترکی را دنبال نموده و فعالیت های خود را در راستای آن اهداف همسو می نمایند.