تحقیقات مرتبط
دستاورد اجرا
کارت امتیازی متوازن تاکنون به عنوان موثرترین وکارآمدترین رویکرد در اجرای برنامه استراتژیک، عملیاتی کردن چشم انداز وارزیابی عملکرد سازمانها وهمسویی سازمانها بکارگرفته می شده است. اما پرفسور کاپلان و دکتر دیوید نورتون در آخرین نسل از روش کارت امتیازی متوازن یک سیستم جامع و یکپارچه مدیریتی توسعه داده اند، تا با متصل ساختن فرایند تدوین و برنامه ریزی استراتژی با اجرای عملیاتی شرکت بر موانع و دشواریهایی که اغلب درهنگام اجرای استراتژی، بویژه استراتژی های جدید، شرکتها با آن مواجه می شوند، غلبه کنند.
تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

دوره آموزشی سیستم جامع مدیریت استراتژی

معرفی:

مایکل پورتر صاحب نظر استراتژی عنوان کرده است“ برای دستیابی به عملکردی متعالی، استراتژی و اثربخشی عملیاتی هر دو حیاتی هستند. اما کارکرد آنها کاملا نسبت به یکدیگر متفاوت است”. یک استراتژی خوب اگر به فرایندهای عملیاتی مناسب متصل نگردد، نمی توان آن را اجرا کرد. به عکس، اگرچه تعالی عملیاتی ممکن است به کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت، و کاهش زمان-های فرایند و زمان های انتظار منتهی گردد، اما یک شرکت تنها با بهبودهای عملیاتی و در غیاب چشم انداز و استراتژی نخواهد توانست به موفقیتی پایدار دست پیدا کند.

کارت امتیازی متوازن اکنون تنها به عنوان موثرترین و کارآمدترین رویکرد در اجرای برنامه استراتژیک و ارزیابی عملکرد سازمان ها بکارگرفته می شد، اما آخرین نسل روش کارت امتیازی متوازن که توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون توسعه یافته است یک سیستم جامع و یکپارچه مدیریتی می باشد که هدف آن متصل ساختن فرایند تدوین و برنامه ریزی استراتژیک با برنامه های عملیاتی سازمان می باشد. این سیستم جامع مدیریتی شش مرحله دارد که هدف از برگزاری این دوره نیز آموزش جامع این شش مرحله می باشد.

محتوای دوره:

 • معرفی روش کارت امتیازی متوازن و مراحل توسعه آن
 • توسعه یک مدل شش مرحله ای تدوین و اجرای استراتژی بر اساس روش کارت امتیازی متوازن (روش دستاورد اجرا)
 • بررسی مرحله اول سیستم جامع مدیریت استراتژی- تدوین استراتژی شامل: تدوین بیانیه ماموریت، ارزش ها و چشم انداز، تحلیل های محیط داخل سازمان و بیرونی، تدوین استراتژی ها
 • بررسی مرحله دوم سیستم جامع مدیریت استراتژی - نقشه کشی استراتژی: مقدمه و نقشه کشی استراتژی، تعیین سنجه ها، تعیین اهداف کمی و اقدمات ابتکاری، تهیه اولین گزارش کارت امتیازی متوازن
 • بررسی مرحله سوم سیستم جامع مدیریت استراتژی - همسوسازی: معرفی رویکرد همسوسازی، ایجاد همسویی عمودی، ایجاد همسویی افقی، مراوده و ابلاغ کارت امتیازی متوازن، فرایند تسری تا سطوح کارت امتیازی متوازن کارکنان
 • بررسی مرحله چهارم سیستم جامع مدیریت استراتژی - برنامه ریزی عملیات: 1) یکپارچه سازی استراتژی بلندمدت سازمان با بهبود فرایندهای کلیدی، 2) متصل ساختن استراتژی به برنامه ها و بودجه ها
 • بررسی مرحله پنجم سیستم جامع مدیریت استراتژی - دفتر مدیریت استراتژی: ایجاد دفتر مدیریت استراتژی به منظور پایش مسائل، موانع، چالش ها، و نتایج عملکرد سازمان و بهبود استراتژی و عملیات بر اساس اطلاعات و فراگیری های جدید
 • بررسی مرحله ششم سیستم جامع مدیریت استراتژی- آزمون و تطبیق استراتژی: آزمون و تطبیق استراتژی با استفاده از داده های عملیاتی داخلی و همچنین داده های جدید محیط خارجی سازمان و داده های رقابتی و شروع حلقه ای دیگر پیرامون سیستم یکپارچه برنامه ریزی استراتژی و اجرای عملیاتی

منابع آموزشی:

 • 1) کتاب دستاورد اجراء: متصل ساختن استراتژی به عملیات برای دستیابی به مزیت رقابتی (نویسندگان: رابرت کاپلان و دیوید نورتون 2008، ترجمه محمدرضا عاطفی) 2) کتاب هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا (نویسندگان: رابرت کاپلان و استیون اندرسون 2007، ترجمه محمدرضا عاطفی)
 • فایلهای پاورپوینت و مقالات مرتبط با کارت متیازی متوازن
 • نحوه برگزاری دوره آموزشی : کارگاه آموزشی + مطالعات موردی + کار عملی

دانلود بسته آموزشی دوره  سیستم جامع مدیریت

دانلود فرم ثبت نام